Όροι συμμετοχής στην ενέργεια #agkaliazoume

Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο
«#AGKALIAZOUME, dateApostolis»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «#AGKALIAZOUME, dateApostolis»

H παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία Koolworks SA (εφεξής η Διοργανώτρια & “Επαθλοθέτρια”) σε συνεγασία με τα Παιδικά Χωριά SOS (εφεξής της δωρεάς)..

1. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: “«#AGKALIAZOUME, dateApostolis»”

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.1.Το διατιθέμενο προς τους νικητές έπαθλο της παρούσας προκήρυξης ανήκει στην Επαθλοθέτρια και διατίθεται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της.
2.2. Διευκρινίζεται ότι το έπαθλο (γεύμα σε εστιατόριο με τον ηθοποιό Αποστόλη Τότσικα) παρέχεται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας στοιχείων και με την κατάθεση του εκάστοτε ποσού δωρεάς. Ελάχιστο ποσό δωρεάς ορίζεται το ένα (1€) ευρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αντίστοιχων συμμετοχών στην κλήρωση για το δώρο, ανάλογων της κατάθεσης των χρημάτων που έκανε.
Έτσι για 1€ δωρεάς λαμβάνει 1 συμμετοχή, για 5€ δωρεάς λαμβάνει 5 συμμετοχές και ούτω καθ’ εξής.
Οι χρηματικές δωρεές κατατίθενται απευθείας και έξ’ολοκλήρου σε λογαριασμό PayPal των Παιδικών Χωριών SOS/ της Επαθλοθέτριας και η Διοργανώτρια δεν έχει ουδεμία ανάμειξη με χρηματικές απολαβές ή/και με το επαθλο (εξαιρείται η οργάνωση και πραγματοποίηση του επάθλου-γεύματος).
Η φόρμα αυτή θα βρίσκεται και θα είναι διαθέσιμη μόνον στους χρήστες διαδικτύου και μόνον μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας στις ιστοσελίδες http://jenny.gr/ & agkaliazoume.gr
Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία με τα οποία λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.
Στην εν λόγω φόρμα θα περιλαμβάνονται πεδία συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων καθώς και το ποσό δωρεάς. Εν συνεχεία, μετά την καταχώρηση των στοιχείων του κάθε χρήστης λαμβάνει και την αντίστοιχη συμμετοχή βάση του ποσού δωρεάς του.
Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που θα ζητηθούν από τον χρήστη είναι προϋπόθεση για την συνέχεια της συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
Ομοίως κανένας χρήστης δεν αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, εφόσον δεν καταβάλει το ελάχιστο ποσό δωρεάς του ενός (1€) ευρω ή/και δεν συμπληρώσει και υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του, ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία.
Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όσες φορές θέλει.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει ηλικία άνω των 17 ετών, και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Διοργανώτριας και της Επαθλοθέτριας καθώς οι συγγενείς τους μέχρις πρώτου βαθμού.
Για τη συμμετοχή στην ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στις 17.00μμ. μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:00μμ.
Θα διεξαχθεί μια κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων που εχουν απαντήσει ορθά στις ερωτήσεις της φόρμας, εχουν καταβαλει το ελάχιστο ποσό δωρεάς του ενός (1€) ευρω και εχουν υποβάλει τα πλήρη στοιχεία τους. Η κλήρωση θα διεξαχθεί, σε ημέρα και ώρα επιλογής της Διοργανώτριας, παρουσία συμβολαιογράφου, εντός το αργότερο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη του διαγωνισμού
Στην κλήρωση θα ανακηρυχτεί ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός .
Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις ιστοσελιδες jenny.gr & στο agkaliazoume.gr την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.
Η Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές, μέσω των ιστοσελίδων http://jenny.gr/ & agkaliazoume.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
Το έπαθλο, θα είναι ένα γεύμα σε εστιατόριο με τον Αποστόλη Τότσικα.
Το έπαθλο, που θα διατεθεί αποκλειστικά από την Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας , αναλαμβάνεται από τους νικητες σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητες οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών από το πέρας της κλήρωσης.
Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό.
Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως η ευθύνη της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που η ίδια έχει δώσει σε αυτήν, και σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας να παραδόσει/υλοποιήσει το έπαθλο, ο αποδέκτης της δωρεάς σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται για το γεγονός αυτό, ούτε βεβαίως θα υποχρεούται σε αποζημίωση του νικητή εξ αυτής της αιτίας, ο οποίος μόνον κατά της Επαθλοθέτριας θα δικαιούται να στραφεί.
Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά ή σχετικά την παραλαβή/υλοποίηση του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.
Στην προκειμενη περίπτωση που το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον κανονισμό αυτό, τότε η Διοργανώτρια. ή Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της.
6. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω των ιστοσελιδως jenny.gr & στο agkaliazoume.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
H Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο ή στο δικτυακό τόπο της, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού ή συμβαίνουν κατά τους χρόνους που πραγματοποιείται τακτική ή έκτακτη συντήρηση ή αναβάθμιση του διαδικτυακού της τόπου.
Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας – όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν καταχωρήθηκαν από το χρήστη ορθά – η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού ανακοινώνονται σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επιλέξει Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας , η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους νικητές με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κάθε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των επάθλων χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει καμία πρόσθετη αμοιβή σε αυτούς.
Η Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου σε κάποιον νικητή και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Κάθε χρήστης της υπηρεσίας με την υποβολή της φόρμας των προσωπικών του στοιχείων στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Επίσης, κάθε συμμετέχων, με την υποβολή των στοιχείων του στο σύστημα για τις ανάγκες του διαγωνισμού, συναινεί στην καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων στο σύστημα της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας , η οποία αποκτά το δικαίωμα να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά στην βάση προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Οποισδήποτε χρήστης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του από την βάση της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας , με έγγραφό του προς αυτήν.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή και τις
συμμετεχόντων, τις φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εκχωρούν αυτομάτως και ατελώς στην Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας τα πνευματικά δικαιώματα των απαντήσεων/φωτογραφιών με τις οποίες έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.
Καθένας που επιθυμεί να προβεί σε έλεγχο των καταχωρημένων στο σύστημα απαντήσεων (ορθών και μη) , εφόσον έχει έννομο συμφέρον, οφείλει να το πράξει εντός μηνός το αργότερο από την περάτωση της διαγωνιστικής περιόδου στην οποία υποβλήθηκαν αυτές οι απαντήσεις, γνωστοποιώντας εγγράφως στην Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας το αίτημά του. Αίτημα τρίτου προς έλεγχο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν ικανοποιείται από την Διοργανώτρια, σημειώνεται δε ότι τα στοιχεία ερωταπαντήσεων μετά την πάροδο ενός μηνός από την διεξαγωγή της κλήρωσης καταστρέφονται για τεχνικούς λόγους.
Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Διοργανώτριας & Επαθλοθέτριας , Λ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι, και φυσικά από τον διαδικτυακό της τόπο jenny.gr. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο info@jenny.gr
Η συμμετοχή εις την παρούσα προκήρυξη, διέπεται πλέον υπό του παρόντος κανονισμού, ο οποίος εφαρμόζεται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφυλάκτου αποδοχής των όρων του κανονισμού τούτου, του οποίου το πρωτότυπο ευρίσκεται κατατεθειμένο στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μάρθα – Αικατερίνη Γασπαρινάτου σύζυγο Γεωργίου Βαρελτζίδη, Ακαδημίας 4, Αθήνα

 

Μια πρωτοβουλία του με την υποστήριξη των